هرکی رو دوست دارید،گاه و بیگاه بهش یاددآوری کنید !