[ اِی که ما را دَر زِمِستان دیده ای با پُشتِ خَم 
این زِمِستان را نَبین، ما هَم بَهاری داشتیم ]