سرم را روی شانه ات بگذار

تا همه بدانند

” همه چیز ”

زیر سر من است