مــرسی که هستی و هستی ام را رنگــــ می آمیزی ؛؛؛


فقط باش

فقط بخند

فقط راه برو ،،،

نه ...

راه نرو

میترسم پلک بزنم اینـــجا نباشی . !