لطفا چشمات رو با زبونت هماهنگ کن، نمیشه که هر کدوم یه چیزی بگن...