می ترسم از آدم ها آدم هایی با جیب هایی پُر از نقاب 

که برای هر بار سادگیِ دلت، یکی را به صورت می زنند....