به دیوانه ها محبت نکنیــد چون هیچوقت یادشون نمیـره...

شما میرین، اونا میمونن...

ایستاده "تر" ! دیوانه "تر" !