میگه :  فرق " دوست " با " رفیق " چیه ؟؟...

میگم : فرقش توی سطحشه .." دوست " رو باید مراعات کنی ... اما به " رفیق " باید تکیه کنی...