زمان قیمت رفاقت ها را معلوم می کند و میگذرد تا بهترین ها بمانند