گاهی اوقات حسرت تکراریک لحظه،دیوانه کننده ترین حس دنیاست !!