دلتنگی یه جور انتظاره، منتظری و هیچ اتفاقی قرار نیست بیوفته.