'دوستت دارم' را برای هر دویمان فرستادی

هم من ، هم او

خیانت میکردی یا عدالت ؟