دوست داشتن آدمها رو میشه از روی توجه اونها فهمید و گرنه حرف رو که همه می زنند !