آغوشت هماننـد جنـگ ویتنـام است

هرکه رفت یا برنگشت یا دیوانه شد