اونی که مدعی بود عاشقته .....

حالا یه زِری زد تو چرا جدی گرفتی ؟!!