بیچاره آسمان شهریور!

دلش با پاییز است و پایبند تابستان