اونا که از کوچکترین اشتباهت نمیگذرن دنبال بهونه برای رفتن هستن وگرنه اونا که دوست دارن میگذرن تا بازم کنارت بمونن