- یک ساعت چند دقیقس ؟؟

+بستگی داره کنار کی باشی :))