از فراموش شدن نترس! ازین بترس که با خاطرات بد به یاد بیارنت. 

اینو هیشوخت یادت نره!