همیشه "تمرین" جدایی کنید

رفتنِ آدم ها از رگِ گردن به شما نزدیک تر است...