به نظر من هیچ گذشته ای اونقدر ارزشمند نیست که بخوای حالتو فداش کنی...