آدمای مهربون هیچ وقت عصبانی نمیشن ولی ساکت میشن.

ساکت که شدن تازه میفهمی چکار کردی باهاشون و اون موقع شدیدا عذاب وجدان میگیری ..