...

سه نقطه یعنی حرفایی که دلمون میخواد بزنیم ولی نمیشه