من بهانه میگیرم

و تو دهانم را با یک بــــــــوســــه ببند ...