بعضی وقتا واسه انرژی گرفتن به یه حس خوب احتیاج داری مثل یه کلمه مث یه نگاه یه لبخند یه ... یه دلگرمی !