به دست آور دل من را

چه کارت با دلِ مردم ؟

تو واجب را به جا آور،

رهاکن مستحب ها را...


نجمه زارع