به آخر شهریور

چشم دوخته ام

شاید

سر مهر بیایی ...