بعضیا انقد معرفت دارن که بوی معرفتشون و از پای نت هم میتونی حس کنی