یکی رو دوست داشتم انقدر بهش فکر کردم که تصوری که ازش داشتم از خود واقعیش سبقت گرفت؛ بعدها دیگه خودشو دوست نداشم، تصور ذهنی خودمو دوست داشتم.