اونی که زود میرنجه،زود میره زودهم برمیگیرده؛ولی اونی که دیر میرنجه دیر میره،امادیگه برنمیگرده!