همیشه واسه دوست نداشتن آدما دلیل بیشتری داریم تا دوست داشتنشون