خدا ی من 

آرام نه 

می دوم به سمت آغوشت 

مثل کودکی که 

به سمت تاب خالی پارک می دود

تا قبل از همه تصاحبش کند ...