مهمترین خاطره ها همونایى هستن که میگیم دیگه مهم نیست