اینجا همه خوبند خیالت راحت!

من مانده ام و چهار تا هم صحبت!

این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم…

من

عشق

خدا

عقربه های ساعت!