آدم با بعضیا که حرف میزنه تا چند روز دلش نمیخواد با کسی حرف بزنه، همونا رو هی مرور میکنه با خودش !