جون خودشو بچه اشو نجات داده داره ازاش تشکر میکنه.

بعد تو به انسان محبت میکنی فقط بدیاتو یادش میاد.