کساییَم بودن که ادعاشون می‌شد مرگم نمیتونه مارو از هم جدا کنه اما پایِ غرورشون که اومد وسط همه چی یادشون رفت