بعضیها تعارفات کلامى وِرد زبونشونه یه سرى عبارتو به همه میگن! رفیق! بهت گفت نوکترم، چاکرتم ! با یه لبخند بگو کارتو بگو !!