الف‌هایی که مهربانانه جای خودشان را به واوها می‌دهند.

«جانم‌»هایی که به «جونم‌»ها تبدیل می‌شوند.


این‌ها قشنگ‌ترین جهش ژنتیکی کلمات‌اند.