مهم نیست چقدر خوب و مهربون باشی!

همیشه یکی هست که قدر ندونه...