علم بهتر است یا ثروت ؟ .... سلامتی خیلی مستعد بود تو این مسابقه شرکت کنه ولی نادیده گرفته شد ...!