عشـــق یـک سیــنه .....و خروار صفت میخواهد 

بچـــه بازیســـت مگـــر؟ عشــــق جگـــــر میخواهد