این تو نیستی که مرااز یاد برده ای!

این منم که به یادم اجازه نمیدهم

حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند...

صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقت است!