آدمایی که میان تو زندگی آدم و بعد از یه مدتی ترکت میکنن،خواه ناخواه سلیقه موسیقی آدم رو عوض میکنن