باید راه افتاد

مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند

بعضی هم به دریا نمی‌رسند

رفتن،

هیچ ربطی به رسیدن ندارد !


سید علی صالحی