یک‌بار

با قطار آمدی

صدبار

پی هر قطار ...

دل ما تنگ می‌شود