دل آدم چه گرم می شود .....

گاهی ساده به یک دلخوشی کوچک

به یک احوالپرسی ساده

به یک دلداری کوتاه