جنون هست

البته دلتنگی هم هست

اصلن انگار ما با دلِ تنگ زاده ایم، دلمان برای هر چیز کوچک چقدر تنگ است...