حضور بعضی ها توی زندگی، یه نشونه ست

اینکه یادت بمونه همیشه که تو هم آدم خوش شانسی هستی