برای بعضی چیزا که وقت میزاریم ...

خدا کنه ارزشش رو داشته باشه "!"